Choď na obsah Choď na menu
 


Na tejto podstránke budú priebežne dopĺňané vzorce na výpočet jednotlivých fyzikálnych veličín preberaných v tomto ročníku.

Zákony fyziky 8. ročníka

Zoznam vzorcov
 Názov veličiny  Vzorec  Fyzikálna jednotka Popis
 Mechanická práca  W=F.s             J - Joule  Teleso koná prácu vtedy ak pôsobi silou na iné teleso a posúva ho po určitej dráhe (alebo ho zdvíha do určitej výšky).
 Výkon  P=W:t  W- Watt  Výkon charakterizuje schopnosť telesa vykonať prácu v určitom čase.
 Mechanická práca  W=P.t  J - Joule  Výpočet mechanickej práce pomocou výkonu.
 Polohová energia  Ep=m.g.h  J - Joule  Teleso nadobudne polohovú energiu vtedy,ak sa nachádza v určitej výške nad zdrojom fyzikálneho poľa.
 Teplo  Q=m.c.(to-t)  J - Joule  Odovzdané teplo, teleso chládne to>t
 Teplo  Q=m.c.(t-to)  J - Joule  Prijat0 teplo, teleso sa zohrieva to<t
 El. prúd  I=Q:t  A-ampér  El. prúd je vyjadrený množstvom el. náboja Q,ktorý prejde prierezom vodiča za určitý čas t.
El. napätie U=W:Q V- volt El. napätie je určené prácou W, ktorú vykona el. pole pri prenose častíc s celkovým nábojom Q.
El. práca W=U.I.t J-joule  
El práca W=P.t  J-joule  
El. príkon P=U.I  W- Watt